הטבות מס בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2020

רו"ח אליק גנדלמן | 01.12.20
תמונה של מאמר

רו"ח אליק גנדלמן ערך דברי הסבר ודוגמאות לקבלת הטבות המס בגין ההפקדות לקופת גמל לקצבה לקראת תום שנת המס 2020. הטבות לבעלי שליטה, סוגי העמיתים, חובת הפרשה לעצמאים, ניכויים וזיכויים אובדן כושר עבודה ועוד

בעל שליטה

על פי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), מוגבל סכום ההפרשה לפיצויים בעבור חבר (כהגדרתו בסעיף) המוכרת לחברה בשנת המס (בשנת 2020 – 8.33%, אך לא יותר מ-12,420 ש"ח בשנה). החל בשנת 2012 תנאי ההפרשה לקופת גמל לקצבה בעבור בעל שליטה זהים לאלה של עובדים רגילים.

"חבר" - בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-זוגו, או שיש לבן-זוגו, במישרין או בעקיפין, לפחות 5% מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לעניין זה זכויותיו של בן-זוג שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה;"

סוגי העמיתים

מלבד ההבחנה הבסיסית בין עמית שכיר (שמעבידו מפקיד בעבורו לקופ"ג) ועמית עצמאי (שייתכן שהוא שכיר, אולם המעביד אינו מפקיד בעבורו לקופ"ג, והעובד מפקיד בעבור עצמו בקופ"ג), ישנה הבחנה בין עמית מוטב לעמית שאינו עמית מוטב.

בשנת המס 2020 עמית מוטב הוא כל עמית שנעשתה בעבורו הפקדה לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ-16% מהשכר הממוצע במשק.

השכר הממוצע במשק בשנת 2020 – 10,551 ש"ח לחודש.

בחישוב שנתי: 20,258 ש"ח = 16% X 12 X 10,551

חובת הפרשה לקופת גמל לקצבה לעצמאים

החל בשנת 2017 מחויבים עצמאים להפריש לעצמם לקופת גמל לקצבה לפי שיעורים הבאים:

עד חצי השכר הממוצע – 4.45%

בין חצי השכר הממוצע עד השכר הממוצע – 12.55%

לפיכך סכום ההפקדה חובה מרבי (למי שמרוויח שכר ממוצע ומעלה) בשנת 2020 – 10,762 ש"ח.

אם העצמאי הוא גם שכיר, מסכום ההפרשה חובה המחושב לפי הנוסחה שלעיל מנכים הפרשה במעמד שכיר (חלק העובד וחלק המעסיק).

חובת ההפרשה לקופת גמל לקצבה היא לעצמאים עד גיל 60 (בהוראת מעבר מ-2017 נקבע כי עצמאי שהיה בן 55 ב-1/1/2017 פטור מחובת הפרשה לקופת גמל לקצבה).

מי שפתח תיק עצמאי במחצית השנייה של השנה (החל מיום 1 ביולי) אינו חייב להפקיד בגין אותה שנה.

החל משנת 2018 יוטל קנס בסך של 500 ש"ח בגין אי הפרשה לקופת גמל לקצבה למעט בעלי הכנסה הנמוכה משכר המינימום.

ניכויים וזיכויים – שכירים ועצמאים

ניכוי בגין הפקדה לקופות גמל לקצבה– סעיף 47 לפקודה

עמית מוטב יוכל ליהנות מניכוי בגין הפקדות ששילמו הוא או בן זוגו לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב, וכמו כן בגין סכומים ששילם לטובת ילדו, שגילו בשנת המס 18 שנים ומעלה. עמית שאינו עמית מוטב ייהנה מניכוי (בהתקיים תנאים מסוימים) בגין ההפקדות שלו או של בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם (כלומר ניתן להעביר הפקדה בין בני זוג, בהתקיים תנאים מסוימים).

1. הניכוי לעמית מוטב

פרמיה לניכוי - סעיף 47(ב1) לפקודה:

רובד ראשון

ניכוי בשיעור 11% מהכנסה עד 105,600 ש"ח לשנה (8,800 ש"ח לחודש) בניכוי הכנסה מבוטחת.

רובד שני

7% מ"הכנסה נוספת" שהיא הנמוכה מבין:

 • סך ההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 105,600 ש"ח לשנה.
 • סך ההכנסה החייבת עד לסכום של 264,000 ש"ח לשנה, בניכוי הכנסה מבוטחת או 105,600 ש"ח, לפי הגבוה ביניהם.

ברובד השני ניתן לקבל ניכוי רק על תשלומים העולים על סכום של 20,258 ש"ח (סכום ההפקדה הדרוש כדי להיות עמית מוטב).

אם הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה הנוספת, בשל החלק העולה על 12% יותר ניכוי נוסף של עד 4%. ניכוי מרבי ברובד השני - 11%.

אם השכר המבוטח עולה על 22,000 ש"ח לחודש (264,000 ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי.

2. הניכוי לעמית שאינו עמית מוטב – סעיף 47(ב)

עצמאי ללא הכנסת עבודה

הסכום ששולם, אך לא יותר מ-7% מהכנסה שאינה הכנסת עבודה, עד תקרה של 148,800 ש"ח.

אם הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על 12% יותר ניכוי נוסף של עד 4% (ניכוי מרבי 11% מתקרה של 148,800 ש"ח = 16,368 ש"ח).

לשכיר ו/או עצמאי הניכוי לא יעלה על:

הסכום ששולם, אך לא יותר מ 7% מהכנסה עסקית , עד תקרה של 148,800 ש"ח בניכוי הכנסה מבוטחת או 105,600 ש"ח לפי הנמוך. אם הסכומים ששולמו עולים על 12% מההכנסה, בשל החלק העולה על 12% יותר ניכוי נוסף של עד 4%.

הנמוך מבין:

 1. הסכום ששולם, אך לא יותר מ-5% ממשכורת לא מבוטחת עד תקרה של 105,600 ש"ח.
 2. 5% מההכנסה חייבת ממשכורת עד תקרה של 264,000 ש"ח לשנה בניכוי הכנסה מבוטחת.

עמית שאינו עמית מוטב, אשר ביום 01/01/2020 או לפני כן מלאו לו 50, זכאי לניכוי בשיעורים מוגדלים כפוף לתקרות. אם השכר המבוטח עולה על 22,000 ש"ח לחודש (264,000 ש"ח בשנה) - לא מגיע ניכוי.

זיכוי בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה- סעיף 45א

עמית מוטב יכול לקבל זיכוי בגין הפקדה בקופ"ג לקצבה גם בעבור ילדו, אם ילדו מעל גיל 18. כל העמיתים יכולים לקבל זיכוי גם בגין הפקדה בעבור בן זוג. הזיכוי ניתן רק מהחלק שלא ניתן זיכוי בגינו למישהו אחר.

1. עמית מוטב - סעיף 45א(ה)

 1. הגבוה מבין: 2,040 ש"ח.
 2. הנמוך מבין: סכומים שהופקדו

או

א. אם לא הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, 5% מן ההכנסה עד תקרה של 211,200 ש"ח.

ב. אם הייתה לעמית הכנסה מבוטחת, אזי סיכום של:

 1. 7% מהכנסתו המבוטחת עד למקסימום של 105,600 ש"ח.
 2. 5% מהכנסתו, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 211,200 ש"ח, בניכוי סכום של 105,600 ש"ח, או סכום הכנסתו המבוטחת כנמוך, רק בתנאי שהייתה הפקדה באופן עצמאי (כעמית עצמאי). גובה הזיכוי - 35%.

2. עמית שאינו עמית מוטב 45א(ד)

 1. הגבוה מבין: 2,040 ש"ח.
 2. הנמוך מבין: סכומים שהופקדו

או

א. בגין הפקדה כעמית עצמאי שאינו גם שכיר - 5% עד לתקרה של 148,800 ש"ח לשנה.

ב. עצמאי שהוא גם שכיר - 7% מהכנסת עבודה עד תקרה של 105,600 ש"ח והכנסה מעסק עד 148,800 ש"ח בניכוי 105,600 ש"ח או הכנסת עבודה - כנמוך. גובה הזיכוי - 35%.

3. זיכוי נוסף – סעיף 45א(ו)

ניתן לקבל זיכוי נוסף על פי סעיף 45א(ו). הזיכוי ניתן רק בגין הכנסה מעסק או משלח יד ורק במקרה שלא נדרש ניכוי בגין ביטוח אובדן כושר עבודה. זיכוי יינתן בגין הפרשה נוספת, דהיינו מעל הפרשה שבגינה קיבל זיכוי לפי סעיפים קודמים. תקרת ההפרשה לזיכוי – 0.5% מהכנסה עסקית (עד 211,200 ש"ח בשנה) בניכוי ההכנסה המבוטחת. שיעור זיכוי – 35%. לא ניתן להעביר הפקדה לבן/ בת זוג לצורך זיכוי לפי סעיף זה

זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד ביטוח שאירים

הזיכוי לעמית מוטב

הזיכוי בגין ביטוח חיים מוגבל ל-5% מהכנסה חייבת, כפוף לתקרה של:

 • 211,200 ש"ח לעצמאי
 • סכום הכנסה מבוטחת עד 105,600 ש"ח והכנסה לא מבוטחת עד 211,200 ש"ח בניכוי 105,600 ש"ח או הכנסה מבוטחת, לפי הנמוך.

הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מההכנסה המזכה.

הזיכוי לעמית שאינו עמית מוטב

לגבי מי שלא הייתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים מוגבל ל-5% מהכנסה מזכה, כפוף לתקרה של 148,800 ש"ח. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסה מזכה.

לגבי מי שהייתה לו הכנסת עבודה, הזיכוי בגין תשלומים עבור ביטוח חיים מוגבל ל-5% מהכנסת עבודה עד 105,600 ש"ח בתוספת הכנסה עסקית עד 148,800 ש"ח בניכוי הכנסת עבודה או 105,600 לפי הנמוך. הזיכוי בגין תשלום לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מההכנסה המזכה.

הסכום הכולל לביטוח חיים וקצבת שאירים לא יעלה על 5% מההכנסה המזכה.

גובה הזיכוי בגין ביטוח חיים - 25%.

גובה הזיכוי בגין ביטוח קצבת שאירים - 35%.

זיכוי לפי סעיף 45א ניתן על הפקדה לגמל או לביטוח חיים, כלומר אם נוצל מלוא הזיכוי בגין הפקדה לגמל לא ניתן לקבל זיכוי גם בגין הפקדה לביטוח חיים. אם הופקד גם לגמל וגם לביטוח חיים עדיף לנצל קודם את הזיכוי בגין גמל שמקנה זיכוי בגובה 35%. יתרת התקרה תנוצל לזיכוי ביטוח חיים שמקנה זיכוי בגובה 25%.

ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

מדיניות רשות המסים בדבר התרת ניכוי בגין פרמיה המשולמת לתוכנית ביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר שמעבידו אינו רוכש אותה בעבורו, היא כדלקמן:

א. עובד שכיר, שמעבידו אינו רוכש בעבורו פוליסה בגין אובדן כושר עבודה רשאי ליהנות מהטבת מס בגין פרמיות ששילם לפוליסה כאמור.

ב. הטבת המס היא התרת הוצאה בניכוי בשיעור של עד 3.5% ממשכורתו (שאינה מבוטחת, כאמור בסעיף א' לעיל), תקרת המשכורת לצורך הפקדה היא פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק. 26,377 ש"ח לחודש בשנת 2020 = פרמיה מרבית של 923 ש"ח לחודש. אם על אותה המשכורת מפריש המעסיק לגמל מעל 4% אזי הניכוי לאובדן כושר יהיה בשיעור של 3.5% פחות שיעור הפרשת המעסיק העולה על 4%.

ג. תוכנית הביטוח לא תוכר כקופ"ג, ולא תותר בגין הפרמיה הטבת מס נוספת באמצעות זיכוי לפי סעיף 45א לפקודה, , או ניכוי לפי סעיף 47 לפקודה, .

ד. ההוצאה תותר בניכוי כפוף להגשת דוח לפקיד שומה על הכנסות המבוטח.

ה. הכנסות המתקבלות על פי הפוליסה או הנספח לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, חייבות במס לפי סעיף 3(א) לפקודה, ובדרך כלל נחשבות להכנסה מיגיעה אישית.

ו. לפי סעיף 3(ה3) לפקודה, הסכום המרבי שאותו רשאי המעביד להפריש לעובד למרכיב התגמולים ולאובדן כושר עבודה גם יחד, בלי שהעובד יהיה חייב במס במועד ההפקדה, הוא בשיעור 7.5% מהשכר עד פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק (26,377 ש"ח) => פרמיה מרבית של 1,978 ש"ח לחודש. דהיינו, פרמיה זו כוללת גם הפרשה למרכיב התגמולים וגם הפרשה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה (עד 3.5%).

ז. כללי ההפקדה בביטוח מפני אובדן כושר עבודה לעצמאי ולבעל שליטה זהים למפורט לעיל.

ח. משכורת לעניין זה, למעט שווי שימוש ברכב.

הכותב – מומחה במיסים. עורך מקצועי אתר המידע האינטרנטי במסים "כל מס" וירחון "ידע למידע"

;
בואו נדבר
אנא הזן שם מלא
מספר טלפון לא תקין
כתובת המייל חסרה / אינה חוקית

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

contact image
תודה שנרשמת!

פנייתכם התקבלה בהצלחה.

נחזור אליכם בהקדם האפשרי.

תודה